INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Nykøbing Sj Varmeværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling. 


d. 26/4- 2023 kl. 19.00 i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland. 

Foreløbig dagsorden for den ordinære generalforsamling:


 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Forslag fra bestyrelsen - herunder vedtægtsændringer
 6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt


Såfremt vedtægtsændringerne bliver vedtaget på den ordinære generalforsamling, indkaldes der til ekstra ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændringer


Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Ved fremmøde på generalforsamlingen bedes sygesikringskort medbragt.


Du kan se regnskabet via knappen øverst på denne side.  


Husk at du skal være andelshaver for at deltage! 


FULDMAGT/UDDELEGERING AF STEMMER


Andelshavere kan uddelegere sin stemme til en ægtefælle/lejer eller anden person, som man har tillid til, kan væretage ens interesser. Dette skal dog ske med en skriftlig og underskrevet fuldmagt - udstedt af andelshaver. Du kan hente en via dette link, udfylde og underskrive den


Fuldmagten skal tages med på selve aftenen, hvor personen, der har fået fuldmagten, skal sørge for at medbring sit sygesikringsbevis. 


Fuldmagten kan også sendes ind på forhånd. Så skal du enten scanne dokumentet ind eller tage et billede af den udfyldte fuldmagt og sende den til info@nsfv.dk. Hvis man vælger at indsende fuldmagten på forhånd, skal det ske senest 8 dage før Generalforsamlingen! (Du kan ikke være sikker på, vi ser den, hvis den er sendt på selve dagen)