PRISER TIL ERHVERV

Forbrugerpriser for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Alle priser på denne side er eks. moms. 


Fast årlig pris


Det afgiftspligtige areal er fastsat i.h.t. BBR-registret.

Tilslutningstakster

1. Etablering af hovedledninger og fordelingsledninger i nyudstykninger
Varmeværket leverer og svejser hoved- og fordelingsledninger uden beregning.
Grundejer/Udstykker leverer adgangsveje, udgravning, rørhåndtering, omkringfyldning og reetablering ifølge DS 475.

2. Tilslutning af hus ved etableret hovedledning
Investerings-, tilslutnings- og stikledningsbidrag i alt kr. 4000,00 inkl. moms.

Obligatorisk etablering af Unit med årlig unitleje på kr. 760,00 inkl. moms.

3. Tilslutninger i udstykkede områder uden hovedledning
Der kan efter varmeværkets valg udarbejdes kampagner for 1 + 2 prissat efter områdets forhold og med betingelser om samlet tilslutning. Kampagnebetingelser godkendes af bestyrelsen for hvert projekt.

Byggevarme

Forbrug betales efter måler kr. 1051,50 pr. MWh.


Effekbidrag og abonnementsbidrag

Betaling opkræves ved indflytning, dog senest 1 år efter tilslutning.


Gebyrer

Standardgebyrer i henhold til afgørelse i Energitilsynet. Rente: Diskonto + 5 % af skyldigt beløb.