BESTEMMELSER

Varmeværkets opgaver og forholdet til andelshaverne og forbrugerne er reguleret af en række dokumenter, som er gengivet her:


Diagrammer:


Bestemmelser for levering af varme

Enhver varmeregning betales senest på forfaldsdatoen. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt restancegebyr, samt opkrævet renter af restancebeløbet.


Udebliver betalingen fortsat, vil der blive taget skridt til afbrydelse af varmeforsyningen.


For afbrydelse, evt. genåbning samt kørsel til forbruger betales gebyr i.h.t. gældende tarif.

Betalinger

Selskabets regnskabsår er kalenderåret fra 1/1- 31/12. 


Der aflæses medio/ultimo december og årsopgørelsen kommer ud sammen med opkrævningen af 1. rate i det nye regnskabsår under hensyn til Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.


A conto raterne opkræves over 4 rater med sidste rettidige indbetalingsdag den 1. hver dag i månederne Februar, Maj, August og November.

Depositum

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagende væsentlige overskridelser af betalingsfrister eller der er udmeldt betalingsstandsning e. l. Beløbsstørrelsen vil normalt ligge i størrelsesordnen 3-6 mdr. skønnet forbrug inkl. fast afgifter.