Indkaldelse til generalforsamling 

Nykøbing Sj Varmeværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. XX/XX- 2020  UDSKUDT pga. COVID-19

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ved fremmøde på generalforsamlingen bedes det fremsendte adgangskort medbragt, idet dette vil blive ombyttet til stemmesedler.
Husk at du skal være andelshaver for at deltage!
 
Nykøbing Sj. Varmeværk ☻ Billesvej 8-10 - 4500 Nyk. Sj. ☻ CVR 46917928 ☻ Tlf: 59911885 ☻ info@nsfv.dk ☻ Bank: 4343-3565168444 ☻ EAN: 5790002586354