Om værket

Nykøbing Sj. Varmeværk blev idriftsat den 17 november 1964, hvor man startede op med 2 stk. Falkenborg kedler med Hartmand fuelolie brændere, og hvor der i årene frem til 1986 løbende blev installeret yderligere pumpeudstyr og flere oliekedler for at dække den stadig stigende tilgang af nye forbrugere.
På grund af de stadig stigende priser på fuelolie besluttede varmeværket at tænke på alternativer, og valget blev fiskeolie, som der fyret med i vores oliekedler fra 1986 og frem til december 1992, hvorefter man gik over til naturgas i forbindelse med opførelse af det nuværende kraftvarmeværk. I samme forbindelse blev hele varmeværkets ledningsnet totalrenoveret.
 

Anlægsbeskrivelse

Her på siden kan du læse om værkets tekniske egenskaber.
 
Anlæg
 
Hovedledninger
40 km. kanalmeter
Transmissionsledninger
3,8 km. kanalmeter
Stikledninger
50,5 km. kanalmeter
Varmeproduktion
60.000 MWh / år
Elproduktion
1.000 MWh / år
Naturgasforbrug
3,3 mill. m3 / år

Nykøbing Sj. Varmeværk ligger placeret på 4 lokationer. Kraftvarmeværket og kontoret ligger på Billesvej 8, pillefyret på Fregatvej, varmecentralen i Annebergparken og et solvarmeanlæg på Getsøvej.

/diverse/varmevaerk4.jpg

Kraftvarmeværket

Værket på Billesvej er opført som en særskilt kraftvarmecentral i tilknytning til den eksisterende varmecentral.

/forside/kraftvarmevaerket.jpg

Kraftvarmeværket består af 1 naturgaskedel på 11,5 MW samt 5 naturgasfyrede forbrændingsmotorer med 5 generatorer for el-produktion og 5 varmevekslermoduler, hvorfra varmen overføres til fjernvarmevandet.
Kraftvarmeanlægget er udstyret med et overordnet computerbaseret styringsanlæg, som beregner start og stoptidspunkter for motorerne afhængigt af el-prisen og varmebehovet. Styringsanlægget registrerer og kontrollerer også varmeindholdet i akkumuleringstanken ved hjælp af temperaturfølere på siden af tanken.
I tilfælde af afbrydelse af naturgasforsyningen har værket bibeholdt 2 oliekedler til midlertidigt at overtage varmeforsyningen, lige som der konstant er ca. 50.000 liter olie på lager.
Olieværket blev i 2006 ombygget til at kunne producere varme på bio-olie. Når der er en alternativ pris på bio-olie, kan olieværket yde en grundlast på 8 MWh varme med en opvarmet bio-olie beholdning på 2 x 50.000 liter.
 
Gasmotorer
 
El-ydelse
5 motorer
5,16 MWh
Varme-ydelse
5 motorer
8,30 MWh
Elvirkningsgrad
35,64 %
Varmevirkningsgrad
56,44 %
Anlægsvirkningsgrad
92,08 %
 
Gaskedel
 
Varmeydelse
11,5 MWh
Virkningsgrad
105 %
 
Oliekedel
 
Varmeydelse
8 MWh
 
Akkumuleringstank
 
Volumen
1.000 m3
 

Træpilleanlægget

Anlægget er opført som en satelit central ved Nykøbing Sj. rensningsanlæg på havnen. Det yder en grundlast det meste af året på 999 Kwh varme. Træpilleforbruget er ca. 6 tons i døgnet.

/forside/traepilleanlaegget.jpg

Pillefyret forsyner hovedsageligt alle forbrugere på havnen med varme. Når solvarme anlægget står færdigt, vil det dog ikke længere være nødvendigt at køre med pille fyret om sommeren, medmindre der sker noget uforudset.

Solvarmeanlægget

1. juli 2013 tog Nykøbing Sj. Varmeværk første spadestik til anlæggelse af et 19.000 m2 stort solvarmeanlæg ved Getsøvej syd for byen tæt på vandtårnet. Anlægget blev taget i test drift sommeren 2014 og stod endeligt færdigt til åbningsceremoni i september 2014.

/forside/solvarmevaerket-juni-2014.jpg

Antallet og størrelsen på fangerne betyder, at hvis man stillede dem op i forlængelse af hinanden ville man have 10 km fangere stående!
Anlægget producerer ca. 16 % af det årlige varmeforbrug. Det betyder i realiteten, at kan forsyne samtlige forbrugere med varme og varmt vand hele sommeren.
Solvarmeanlægget er bygget op, så det sender det varme vand ind omkring værket på Billesvej, hvor vi har mulighed for at "køle" det ned, hvis det er for varmt eller varme det op, hvis det ikke helt, har den ønskede temperatur.

Annebergparken

Annebergparken blev en del af Nykøbing Sj. Varmeværk i 2016.
Centralen er et kraftvarmeværk bestående af to gasmotorer og to gaskedler. De to gaskedler fungerer som spids og nødlast kedler i perioder, hvor solvarmeanlægget eller centralen på Billesvej ikke kan følge med. 
Annebergparkens ledningsnet er renoveret i 2017/2018.
Gasmotorer
 
El-ydelse
2motorer
1,26 MWh
Varme-ydelse
2 motorer
3,80 MWh
 
Gaskedlerne
 
Varmeydelse
3,6 MWh
Virkningsgrad
90 %
 
Akkumuleringstank
 
Volumen
150 m3

 

Varmeværkets forsyningsområde

Billedet nedenfor viser forsyningsområdet. Klik på billedet for at åbne det i et nyt vindue.
/forside/forsyningsomraade.png
 
Nykøbing Sj. Varmeværk ☻ Billesvej 8-10 - 4500 Nyk. Sj. ☻ CVR 46917928 ☻ Tlf: 59911885 ☻ info@nsfv.dk ☻ Bank: 4343-3565168444 ☻ EAN: 5790002586354